CAN Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ART 13 STATUTEN)

1. Productinformatie & marketing
De vereniging zal actuele informatie verzamelen over producten en etikettering. Deze informatie is beschikbaar
voor de leden. De leden verplichten zich tot het verstrekken van correcte productinformatie aan hun klanten
overeenkomstig de vigerende warenwetregelingen.
Buitenreclame dient te voldoen aan de plaatselijk geldende gemeentelijke verordening. Daarbij is er geen
associatie met producten die onder de opiumwet of geneesmiddelenwet vallen.

2. Toelating stoffen en producten
De selectie van stoffen en producten die volgens de leden op een veilige en verantwoorde manier kunnen
worden verkocht zal op een aantal criteria geschieden:
* legaliteit (opiumwet, geneesmiddelenwet, novel food verordening, cosmetica verordening, etc);
* kennis over de stoffen/producten op basis van ervaringen en literatuurstudie;
* mogelijkheid tot het overbrengen van goede gebruiksinstructies en aanwijzingen;
* bepaling van de maximaal toelaatbare hoeveelheid werkzame stof per product en de kwantiteit per verpakking.

Nieuwe producten die op de markt komen en bestaande producten waarover controverses bestaan, kunnen in
opdracht van de CAN door een onafhankelijk instituut worden getest, waarbij gekeken wordt naar bijv:
– onaanvaardbare gezondheidsrisico’s
– conformiteit tussen product en productinformatie
Op grond van de uitslag van deze testen worden door het bestuur richtlijnen verstrekt aan de leden.

3. Opleiding
De vereniging zal regelmatig een opleiding en/of cursus organiseren voor allen die zich met de productie en
handel van genoemde producten bezighouden teneinde de productkennis en voorlichting te actualiseren en op
peil te houden.

4. Keurmerk
Lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht om het keurmerk van de vereniging te voeren, en zich
hiermee te afficheren. Vooruitlopend op het officiële keurmerk wordt aan de leden een logo uitgereikt, waaruit
blijkt dat ze lid van de vereniging zijn. Het doel van het definitieve keurmerk is het streven naar de erkenning van
het keurmerk door de overheid teneinde de beleidsvormers rond deze producten een alternatief te bieden voor
verbod.

5. Ledenlijst
De ledenadministratie wordt bijgehouden op het secretariaat. Leden geven mutaties zo snel mogelijk door aan
het secretariaat. De ledenlijst kan via de website van de vereniging openbaar worden gemaakt.

6. Royement
Royement wordt na akkoord van de ALV per brief aan het betreffende lid gecommuniceerd. Royement kan
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7. Website
De vereniging onderhoudt een website voor informatievoorziening aan het publiek. Er is een gesloten gedeelte in
de website ingebouwd voor communicatie binnen de vereniging.

8. Nieuwsbrief
De CAN geeft periodiek een Nieuwsbrief uit om leden en belangstellenden op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in de branche. De nieuwsbrief wordt per e-mail rondgestuurd en op de website gepubliceerd.
9. Wijzigingen en bekendmaking
Wanneer daar aanleiding voor is zal dit Huishoudelijk Reglement op de Algemene Ledenvergadering ter
wijziging/aanvulling worden geagendeerd.