Statuten

Artikel 1. Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN)
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in de hiernavolgende artikelen aangeduid als de vereniging.

Artikel 2. Doel
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het realiseren van een kwaliteitsnorm voor de productie en verkoop van warenwetproducten* die CBD en/of andere cannabinoïden en terpenen van natuurlijke oorsprong bevatten.
2. Het realiseren van een wettelijke basis voor genoemde producten.
3. Het bevorderen van deskundigheid over genoemde producten binnen de gehele keten**, op het gebied van kwaliteit, effectiviteit, veiligheid en communicatie.
* voeding, voedingssupplementen, cosmetica en overige producten.
** van kweker, producent, importeur en distributeur tot eerstelijnsgezondheidszorg, detaillist en consument.

Artikel 3. Middelen
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het onderhouden van contacten met de overheid en met zusterorganisaties;
b. Het beleggen van bijeenkomsten;
c. Het oprichten van commissies met afgebakende deeltaken;
d. Het plegen of laten plegen van onderzoek;
e. Het organiseren van onderling overleg en afstemming binnen branche voor genoemde producten;
f. Het instellen van een landelijk secretariaat;
g. Het instellen van een, voor de leden verplicht en bindend, keurmerk conform de door overheid gestelde regels;
h. Het, in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instellingen, geven van voorlichting aan het publiek over het gebruik van genoemde producten;
i. Het onderwerpen van genoemde producten aan keuringen en testen door de daartoe bevoegde instellingen, volgens de daartoe geldende normen;
j. Het standaardiseren van productinformatie en etikettering van de producten;

Artikel 4. Verenigingsjaar
1. Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging vallen samen met het kalenderjaar.

Artikel 5. Lidmaatschap
1. Lid kunnen zijn alle natuurlijke- en rechtspersonen die zich met de productie, handel en onderzoek van genoemde producten bezighouden en die bereid zijn te voldoen aan de in het huishoudelijk reglement neergelegde vereisten en verplichtingen.
2. Het lidmaatschap wordt verkregen door de aanmelding bij het secretariaat. Over toelating wordt beslist door het bestuur.
3. Een gegadigde aan wie het lidmaatschap door het bestuur wordt geweigerd, heeft het recht de algemene ledenvergadering alsnog om toelating te verzoeken.

Artikel 6. Contributie
1. Leden betalen de door de algemene ledenvergadering bepaalde contributie, die jaarlijks dient te worden voldaan voor de daartoe vastgestelde datum.
2. De contributie wordt per kalenderjaar voldaan. Er volgt geen restitutie bij beëindiging van het lidmaatschap voor het einde van het kalenderjaar.

Artikel 7. Eindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. Overlijden van het lid;
b. Door opzegging door het lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
d. Door ontzetting (royement);
e. Doordat betreffend lid niet (langer) aan de certificaateisen voldoet.

Artikel 8. Algemene ledenvergadering (ALV)
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De datum en de agenda zullen tenminste twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de leden bekend worden gemaakt.
2. Een buitengewone ledenvergadering kan bijeen worden geroepen door het bestuur of door het bestuur op verzoek van tenminste 10% van de stemgerechtigde leden. In het laatste geval is het bestuur verplicht binnen twee weken aan dit verzoek te voldoen bij gebreke waarvan de bedoelde leden het recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
3. Tot de bevoegdheid van de ALV behoren de volgende zaken, met meerderheid van stemmen:
a. Wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement;
b. Benoemen en afzetten bestuurders;
c. Benoemen en afzetten van commissarissen en – indien van toepassing – hun bezoldiging;
d. Dechargeren van bestuurders;
e. Goedkeuren van het (financieel) jaarverslag, de begroting en de jaarrekening;
f. Het uitsluiten van een lid.

Artikel 9. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
2. De leden van het bestuur worden gekozen in en door de algemene ledenvergadering voor een periode van twee jaar. Daarna zijn zij nog vier periodes herkiesbaar. De wijze van verkiezen en het rooster van aftreden worden geregeld bij huishoudelijk reglement.
3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid tussentijds doen aftreden. Een daartoe strekkend besluit dient te worden genomen met tenminste 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur regelt onderling de verdeling der functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

Artikel 10. Financiën
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. De contributie der leden;
b. Donaties en giften;
c. Subsidies;
d. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. Andere inkomsten.
2. De kascommissie bestaat uit tenminste 2 personen en voert namens de ALV de controle op het financieel jaarverslag en de jaarrekening uit.

Artikel 11. Statutenwijziging
1. Wijziging en/of aanvullingen van deze statuten kunnen alleen geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen bij tenminste 2/3 van het aantal geldige uitgebrachte stemmen en bij aanwezigheid van tenminste 50% der stemgerechtigde leden.

Artikel 12. Ontbinding
1. Ontbinding kan alleen plaatsvinden bij besluit van de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen en bij aanwezigheid van tenminste 50% der stemgerechtigde leden.
2. Na ontbinding zal een eventueel batig saldo worden aangewend voor doeleinden zoals door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding vastgesteld; deze doeleinden zullen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel der vereniging.

Artikel 13. Huishoudelijk Reglement
Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast, waarin nader geregeld worden:
– Keurmerk;
– Overige onderwerpen.

Artikel 14. Slotbepaling
1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarin zij aanleiding geven tot twijfel, besluit het bestuur in overeenstemming met hetgeen in het algemeen als redelijk wordt geoordeeld en met hetgeen in de artikelen 1 t/m 52 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geregeld is.

nl_NLNederlands